Házirend és Adatvédelmi tájékoztató

HÁZIREND a szálláson tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik!

Hogy biztosítsuk kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel.
A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri és elfogadja ezt a házirendet, valamint hogy be is fogja tartani. A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.
 • Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és az esetlegesen még fizetendő összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
 • A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni.
 • Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
 • A szálláshelyen este 22.00 órától, reggel 6.00-ig hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos. Siófok ezen területén 22:00 órától csendrendelet van érvényben.
 • A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és az ablakokat.
 • Megkérjük, hogy óvják a szálláshelyet és a szállás belterében, és külterében található berendezéseket.
 • TILOS a bútorokat áthelyezni, vagy kivinni a benti felszerelést, a törölközőt vagy takarót a strandra.
 • Háziállat csak az egész apartman bérlése esetén hozható, és csakis a tulajdonosok előzetes beleegyezésével!
 • A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nem használói annak a szállásegységnek. Amennyiben a észreveszünk olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor a tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást minden vendég részére.
 • Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad, a kihelyzett hamutálba hamuzva az erkélyen, teraszon, a melléképület előtt, vagy a grillező résznél lehet. Az apartmanokban és a műfüves területen dohányozni szigorúan tilos és tűzveszélyes!
 • A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!
 • A talált tárgyakat kérjük nálunk jelezni, és mi vissza juttatjuk az illetékeseknek.
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • A távozás napján kötelesek a szálláshelyet elhagyni 10:00-ig, hogy ki lehessen takarítani és előkészíteni másik vendégeknek. A szállást, amelyet lefoglaltak, olyan állapotban kell elhagyniuk, amilyenben az érkezésükkor volt - rendben és sértetlenül.
 • A szállásról kizárható az a személy, aki: bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el, saját vagy más testi épségét veszélyezteti, 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmat zavarja. A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt, a befizetett szállásdij nem jár vissza.
 • A szállás elfoglalása előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.
 • A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.
TISZTASÁG​
 • Takarítás és alapos fertőtlenítés a vizes helyiségekben, szobákban, minden használati tárgy alapos áttörlése
 • Mindenhol hidegburkolat vagy lamináltparketta van, amit könnyebb takarítani, pormentesíteni.
 • A mindig friss ágyneműhuzatok magas hőfokon kezeltek, patyolatban tisztíttatjuk.
 • Kertben található aromanövények és fűszernövények mindenki számára elérhetőek. Levendula, menta, bazsalikom, kakukkfű, rozmaring, petrezselyem, zsálya, kurkuma.
 • 239/2009. (X.20.) Korm. rendelethez az Üzemeltetési követelmény:
 • Üzemeltetési engedély száma: 4462/2021
 • 24-órás ügyeleti szolgáltatás telefonon: Bakó Patrícia Mercédesz: 06302582417
 • A megadott érkezési/elutazási időpontban átadjuk az apartmanokat, várható érkezést előtte 1-2 nappal egyeztetjük, érkezés előtt 15 perccel telefonáljanak.
 • Takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző cserével (egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén)
 • Napi takarítás kérése igény szerint
 • az apartman legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben.
 • Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés.
 • WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés.
Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Bakó József adószámos magánszemély
Székhelye: 8600 Siófok, Bocskai köz 6.
Adószám: 68050809-1-33
NTAK szám: MA21001326
Weboldala: www.balcsitthon.hu
E-mail címe: balcsitthon@gmail.com vagy foglalas@balcsitthon.hu
Telefonszám: +36 30 258 2417 vagy +36 20 342 2341
Adatkezelő fő tevékenysége: Magánszálláshely szolgáltatás
Bakó József (2310, Szigetszentmiklós, Zöldmező u. 9. 2/6), mint a Balcsitthon üzemeltetője (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.balcsitthon.hu) és aldoménjain történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://balcsitthon.hu/adatvedelmi-tajekoztato
Adatkezelő szálláshelyén történő magánszálláshely szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató a belső adatvédelmi szabályzat alapján jár el.
A tájékoztató és a belső adatvédelmi szabályzat módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; - 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
Definíciók
érintett/vendég/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Alapelvek
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Adatkezelés
1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja.
2. A kezelt adatok köre: név, cím (nem kötelező megadni), telefon, e-mail cím, dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, létszám, szobák száma, szobatípus, továbbá egyéb nem kötelező, de a Felhasználó által megadható személyes adatok.
3. Az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal (ebben az esetben már hírlevelet sem jogosult adatkezelő küldeni részére), amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően - az adott évet követő 7. év december 31-e.
4. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: - postai úton a Balcsitthon apartmanok (2310 Szigetszentmiklós, Zöldmező u. 9. 2/6.) - e-mail útján a balcsitthon@gmail.com.
5. Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
6. Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
7. A Szolgáltató a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
8. A Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. ajánlatkérés, szobafoglalás) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
9. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
10. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. Amennyiben ehhez nem járul hozzá Felhasználó, úgy az "Adatkezelés" fejezet 3. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelzi adatkezelő felé.
11. Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak Szolgáltató egyes - a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
12. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.
Adatbiztonság
1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.
Tájékoztatás az adatkezelésről
1. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
3. Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
4. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
7. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ezen kívül a Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.